Pro provádění polních geotechnických zkoušek a odběry vzorků in situ jsme vybaveni terénními vozidly a jsme proto schopni pohybovat se po stavbách a dostat se i do málo přístupného terénu.Provádíme kontroly míry zhutnění zemin v přirozeném uložení, sypanin používaných pro budování násypů, zásypů, zemních těles, násypů pozemních komunikací, zásypů rýh a výkopů komunikací a inženýrských sítí, skládek odpadů, staveb železničního spodku a ostatních průmyslových staveb.

Parametry zhutnění zemin a sypanin určujeme kontrolními metodami přímými a nepřímými podle platných příslušných norem (objemovým denzitometrem, odběrem neporušeného vzorku, dynamickou penetrací, penetrační sondou DCP Keller a sondou typu Proctorovy jehly,statickou zatěžovací deskou, lehkou dynamickou deskou apod.

Jednotlivé zkoušky a jejich vyhodnocení jsou prováděny podle platných norem ČSN, ČSN EN, TP. TKP, případně dalších jiných platných dokumentů nebo předpisů.

Typy zkoušek:

Statické zatěžovací zkoušky deskou

Statická zatěžovací zkouška deskou patří mezi nepřímé metody kontroly hutnění. Výsledným parametrem zkoušky je modul deformace z druhého zatěžovacího stupně Edef2 a poměr Edef2/Edef1. Kriteriem míry zhutnění je parametr Edef2/Edef1, hodnota Edef2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky.

Statické zatěžovací zkoušky provádíme zařízením, které je je vybaveno elektronickými snímači síly, tlaku a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Program vyhodnocovací jednotky umožňuje měření podle ČSN, DIN a dalších zákaznických programovatelných algoritmů. Průběh zkoušek se ukládá do paměti. Po ukončení zkoušky je možno ihned vytisknout výsledné zjištěné hodnoty deformačních modulů.

Statickou zatěžovací zkouškou deskou je možno kontrolovat kvalitu hutnění a stanovit např. deformační parametry zemní pláně, základových patek apod. Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba, aby zadavatel zajistil v místě provedení zkoušky vhodnou protizátěž (např. naložené nákladní auto o hmotnosti cca 12 tun – Tatra, Liaz. Dále lze použít hutnící těžší hutnící válce používané při hutnění zemního tělesa. Doba provedení 1 zkoušky je přibližně 40 minut.

Dynamické penetrační sondování

Dynamické penetrační sondování provádíme střední a těžkou dynamickou soupravou (pneumatická RAMMSONDA, typ S-100) a penetrační sondou DCP Kessler podle platné evropské normy ČSN EN ISO 22 476-2. Princip metody spočívá v zarážení soutyčí, opatřeného koncovým kalibrovaným kuželem do zeminy, pomocí beranu padajícího z konstantní výšky. Při sondování je registrován počet úderů N10 potřebný k zaražení soutyčí o 10 cm. Výpočtem je zjišťována hodnota měrného dynamického odporu qdyn. Parametry přístroje pro střední (DPM), resp. těžkou (DPH) dynamickou penetraci jsou:

 • hmotnost beranu 30 kg (tíha 0,3 kN) pro DPM , 50 kg (DPH)
 • výška pádu beranu 0,5m,
 • jmenovitá plocha základny (průřez kužele): 15 cm2
 • vrcholový úhel kužele 90°

Výsledky z dynamické penetrační zkoušky jsou prezentovány jako počet úderů (N10) na 10 cm penetrace vůči hloubce. Další možností prezentace je hodnota dynamického odporu na hrotu qd, která je odvozena podle vzorce:

qd = (m/m+m´ ) x En/e
 • m je hmotnost beranu
 • m´ je celková hmotnost nástavných tyčí, kovadliny a vodících tyčí uvažované délky
 • h je výška pádu beranidla
 • e  je průměrná penetrace za úder
 • En je měrná práce za úder

Hodnota qd je rovněž užitečná pro srovnávání různých typů přístrojů. Hodnota redukovaného dynamického odporu uvažuje mimo jiné se ztrátou energie , která se ve větších hloubkách ztratí během přenosu soutyčí, bere v úvahu setrvačnost soutyčí, beranu apod. Vyhodnocení provádíme v programu Geostru Dynamic 2008.

Použití dynamických penetračních zkoušek

Sestavení inženýrsko-geologického profilu, stanovení rozhraní vrstev s různými vlastnostmi, stanovení hloubky skalního podloží a únosného podkladu, kontroly hutnění násypu v celém profilu, a určování oslabených poloh v podloží objektů, diagnostika vozovek apod.

Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou

Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou se používá zejména při kontrolách kvality zemních prací na liniových stavbách , násypech, zásypech a obsypech kanalizací, zpětných zásypech, zlepšených zeminách apod. Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci je vhodná do míst, kde není možno provádět statickou zatěžovací zkoušku (např. přechodové oblasti mostů, zásypy kolem pilířů, nepřístupnost pro protizátěž apod.). Nízká cena zkoušky a rychlost umožňuje její použití např. při vymezení míst pro statické zatěžovací zkoušky a redukci počtu prováděných statických zatěžovacích zkoušek.

Metoda je vhodná pro nesoudržné zeminy (písky, štěrky) zrnitostní frakce do 63 mm. Dále je se používá při kontrole hutnění u vápnem zlepšených zemin. Při zkoušce je stanoven dynamický modul deformace zemin Evd v rozmezí 15-70 MN/m2.

Použití rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou není možno považovat za náhradu statické zatěžovací zkoušky. Jako její vhodný doplněk umožňuje zkvalitnit rozhodovací proces pro použití statické zatěžovací zkoušky, zredukovat celkový počet prováděných statických zatěžovacích zkoušek a celkově zrychlit proces kontroly kvality zemních prací.

Při současném tlaku investora na stavební organizace, který často nepovolí pokračovat v navážení vrstev bez vyhodnocení kontrolních zkoušek, je úspora času nespornou výhodou.

Výhody

 • výsledky měření k dispozici ihned po zkoušce
 • rychlost zkoušky, nízká cena, úspora času
 • nenáročnost na čas, techniku a organizaci výstavby
 • nízká hmotnost, snadná manipulace
 • možnost měření v obtížně přístupných místech

Použití

Kontroly kvality hutnění

 • dálnice, silnice, železnice
 • násypy, zpětné zásypy
 • zásypy kanalizací, kabelů, chodníky
 • aktivní zóna komunikací
 • konstrukční pláň plošně zakládaných objektů
 • násypy, zpětné zásypy
 • zeminy zlepšované vápnem

Další kontrolní metody

 • odběry neporušených vzorků zemin odběrným zařízením
 • stanovení objemové hmotnosti membránovým denzitometrem
 • měření ručním penetrometrem a penetrometrem typu prétorovy jehly
 • polní a laboratorní vrtulkové zkoušky

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu