Laboratorní zkoušky jsou prováděny akreditovanou laboratoří GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha – Zkušební laboratoř č. 1291 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci ČIA. Zkušební laboratoř je vybavena zařízením pro provádění geotechnických laboratorních zkoušek zemin, hornin, kameniva a dalších stavebních materiálů.

Jednotlivé laboratorní zkoušky jsou prováděny podle platných norem, Technických podmínek a dalších standardů. Klasifikace, zatřídění a pojmenování zemin a hornin jsou prováděny podle používaných systému v oboru zakládání staveb (např. ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže,ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady klasifikace ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování hornin- Část 1: Pojmenování a popis a dalších používaných standardů).

Přehled základních prováděných zkoušek:

Základní indexové a popisné zkoušky (vlhkost, zrnitost, konzistenční meze), obsah organických látek a uhličitanů. Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb.

 • smykové zkoušky zemin (krabicové a triaxiální smykové zkoušky, stanovení totálních, efektivních a reziduálních parametrů smykové pevnosti, zkoušky pevnosti v prostém tlaku)
 • zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru, stanovení časového průběhu konsolidace, zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin
 • měření bobtnacích tlaků ve stendu s dynamometrem. Při zkoušce jsou, kromě hodnot lineární deformace v čase po nabobtnání , stanoveny rovněž hodnoty bobtnacích tlaků. Tyto hodnoty jsou velice důležité např.při posuzování možného vlivu bobtnání na vývoj deformací povrchu silničních komunikací, podloží stavebních objektů, hal apod.
 • zkoušky pevnosti na horninách (prostý tlak, příčný tah, pevnost hornin drcením nepravidelných těles)
 • zkoušky propustnosti v tlakových komorách a v propustoměru s konstantním spádem.
 • zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin (Proctor, IBI, CBR ), zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin
 • stanovení receptur pro zlepšení vlastností a úpravu zemin a zkoušky stabilizovaných směsí.
 • fyzikální a technologické zkoušky stavebního kamene a drceného kameniva (zkoušky otluku Los Angeles a pevnosti v rázu, fyzikální zkoušky, včetně vyhodnocení podle platných norem
 • základní fyzikální zkoušky štěrkopísků, kamena a drceného kameniva (zrnitost, humusovitost,odplavitelné částice,nasákavost, zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti v síranu sodném)
 • technologické zkoušky kameniva a drceného kamene (otluk Los Angeles, drtitelnost v tlaku)
 • mechanické zkoušky betonů a zásypových směsí likvidovaných důlních báňských děl (kromě akreditačního osvědčení ČIA byla naše laboratoř rozodnutím Českého báňského úřadu ze dne 16.4.1998 určena zkušebnou k provádění zkoušek pevnosti zásypového materiálu likvidovaných hlavních důlních děl a k zjišťování kvality tohoto materiálu).

Řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra , včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Příprava vzorků k chemickým analýzám: mletí, drcení a magnetická separace vzorků

V přípravně vzorků je možno rozdrtit, umlít a zhomogenizovat vzorky od velikosti zrna 250 mm do velikosti 0.063 mm a připravovat analytické vzorky k provádění chemických analýz. Pro tyto účely disponujeme několika laboratorními mlýnky Retsch a Fritsch. Dále provádíme magnetickou separaci za účelem separace kovů v zeminách a horninách.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu