Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod , průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů a pod.)

Přehled základních prováděných analýz

 • analýzy vod – pitné, povrchové, podzemní, odpadní
 • analýzy odpadů, kalů, tuhých a alternativních paliv
 • analýzy půd, zemin, kompostů a surovin na jejich přípravu
 • analýzy geologických vzorků a nerostných surovin
 • analýzy výrobků na bázi nerostných surovin: kámen, kamenivo,cementy,vápno
 • odběry vzorků
 • speciální analýzy
 • přípravy vzorků k chemickým analýzám
 • stanovení NEL (ropné látky) ve vodách i zeminách
 • stanovení fenolů, kyanidů
 • stanovení agresivity zemin podle příslušných norem
 • stanovení agresivity zemin a vod a beton, ocel apod.
 • stanovení stopových prvků ve vlasech

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu